Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Mir’s Dierenzorg: de natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen ondernemer, die zijn bedrijf maakt ten behoeve van het tijdelijk verzorgen en/of uitlaten en/of transporteren van gastdieren.
1.2 Klant: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
1.3 Gastdier: het huisdier van de klant, waarvoor een overeenkomst wordt/is gesloten.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de ondernemer en de klant, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen en/of uit te laten en/of te transporteren tegen een door de klant te betalen bedrag.
1.5 Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken met communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd.
1.6 Verzorging: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.
1.7 Uitlaten: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het al dan niet aangelijnd in de buitenlucht laten wandelen van het gastdier, hetzij solo, hetzij in een groep.
1.8 Transport: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het verplaatsen van het gastdier in een daartoe ingericht voertuig.
1.9 Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de klant om het gastdier gedurende een overeengekomen toekomstige periode bepaalde services te verlenen tegen de tarieven, die op het moment van reservering golden.
1.10 Verzorgingsperiode: De vooraf afgesproken periode waarin de ondernemer de verzorging van het gastdier op zich neemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant met betrekking tot de services van het gastdier.
2.2 Op alle overeenkomsten alsmede op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod
3.1 De ondernemer brengt het aanbod schriftelijk/elektronisch uit.
3.2 Het omvat in elk geval de volgende onderdelen:
• een bevestiging van overdracht huissleutel(s).
• de overeengekomen periode verzorging/uitlaat, de prijs en de wijze van betaling.
• de naam van een 2e of 3e extra contactpersoon en de contactgegevens van eigen dierenarts voor spoedoverleg in geval van bijzondere omstandigheden.
• de vermelding van het akkoord gaan met van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van een schriftelijk contract, welke door beide partijen getekend dient te worden en waarvan klant tevens een duplicaat per e-mail ontvangt. Voorafgaand ontvangt de klant een vragenlijst welke naar waarheid ingevuld dient te worden.

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen
5.1 De prijs die de klant moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging dan wel uitlaten.
5.2 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.
5.3 Eventuele prijsstijgingen worden minimaal 6 weken van tevoren kenbaar gemaakt.

Artikel 6 – Betalingen
6.1 De hondenuitlaatservice en huisdieroppasservice worden vooraf gefactureerd.
6.2 De betaling voor verzorging aan huis dient tenminste 14 dagen voor aanvang van de reserveringsperiode te worden voldaan tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
6.3 Facturen/betaalverzoeken van losse wandelingen en hondenuitlaat-abonnementen worden maandelijks op de 15e verzonden en dienen binnen 1 week te zijn voldaan. De klant ontvangt een betalingsherinnering indien deze datum verstreken is.
6.4 De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de bovengenoemde betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid 5 dagen de tijd om de betaling te voldoen indien de startdatum van de verzorgingsperiode / uitlaatservice nog niet is ingegaan.
6.5 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen.

Artikel 7 – Reservering & Annuleringsvoorwaarden
7.1 Reservering voor de losse wandelingen van de hondenuitlaatservice dient maandelijks schriftelijk (via sms /whatsapp) te geschieden.
7.2 De reservering voor de aankomende maand dient uiterlijk op de 15de dag van de lopende maand binnen te zijn bij de ondernemer. Wanneer de reservering niet tijdig (voor de 15de van de lopende maand) is doorgegeven, kan dat betekenen dat er geen plek meer is.
7.3 Binnen 3 dagen na reservering ontvangt de klant een bevestiging. Deze bevestiging is bindend.
7.4 Annulering Honden-uitlaatservice: kosteloos annuleren is alleen mogelijk in geval van ernstige onvoorziene omstandigheden zoals overlijden of ziekte. De ondernemer behoudt zich het recht voor de noodzaak van een annulering te beoordelen.
7.5 De ondernemer kan op verzoek van klant besluiten om de geannuleerde wandeling kosteloos te verzetten naar een andere dag in dezelfde maand, mits hier plek voor is. Er kan maximaal 1 dag per maand geannuleerd en mogelijk verzet worden.
7.6 Annulering oppasservice: kosteloos annuleren kan uiterlijk tot 15 dagen voor aanvang van de afgesproken periode.
7.7 Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de afgesproken periode wordt 100% van de afgesproken kosten aan klant doorberekend. De door klant gereserveerde periode kan namelijk niet meer opgevuld worden binnen deze termijn.
7.8 Indien de klant de afgesproken verzorgingsperiode vroegtijdig wil beëindigen, vindt geen restitutie van de vooraf afgesproken kosten plaats, tenzij partijen anders schriftelijk overeengekomen zijn.
7.9 Annulering door de klant dient via sms of whatsapp doorgegeven te worden en door de ondernemer bevestigd te worden.
7.10 De ondernemer behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren in het geval zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling van de ondernemer. Wanneer een reeds betaalde reservering wordt geannuleerd door de ondernemer zelf, is deze niet aansprakelijk voor eventuele kosten die hieruit voortvloeien.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ondernemer
8.1 De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de
verzorging te verlenen op een wijze zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
8.2 De ondernemer zal waar mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd.
8.3 Mocht het gastdier tijdens de verzorging of wandeling dusdanig atypisch of probleem gevend gedrag vertonen dat niet vooraf is vermeld, behoudt de ondernemer zich te allen tijde het recht voor om de verzorging/wandeling te beëindigen zonder restitutie van de door de klant gemaakte kosten.
8.4 De ondernemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen, verzorging en/of transport af te zeggen, aan te passen, te staken of voor een probleemoplossend middel te kiezen, wanneer – ter beoordeling van de ondernemer – het welzijn van het gastdier in het geding is, bijvoorbeeld als gevolg van slechte/extreme weersomstandigheden, zoals sneeuw, ijs, ijzel, extreme regenval, extreme warmte, koude, storm e.d.
8.5 Indien door onvoorziene omstandigheden of overmacht (bijv. ziekte, autopech, e.d.) de ondernemer niet bij machte is om de overeengekomen services te verlenen of voort te zetten, zal de ondernemer de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op ondernemer.
8.6 De afgegeven huissleutel door de klant wordt door de ondernemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor de overeengekomen verzorging van het gastdier. De ondernemer zal in het contract een overdracht sleutel verklaring opnemen, welke door de klant en de ondernemer ondertekend dient te worden.
8.8 Indien de noodzaak zich voordoet het dier elders onder te brengen zal ondernemer er alles aan doen om te voorkomen dat het welzijn van het dier op enige wijze in het geding komt.
8.9 Ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag te weigeren zonder enige opgaaf van reden.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant
9.1 De klant is verplicht om uiterlijk bij overdracht van het gastdier aan de ondernemer, de ondernemer alle informatie verstrekken met betrekking tot gezondheid en gedrag, die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het dier.
9.2 De klant is verplicht bij de overdracht van het gastdier aan de ondernemer te zorgen dat het dier behandeld is tegen- en vrij is van- parasieten zoals vlooien, teken, luizen en wormen. Indien ondernemer tijdens het uitlaten of verzorgen van het gastdier toch aanwezige parasieten constateert, kan de overeenkomst ontbonden worden indien de klant weigert een adequate behandeling toe te passen.
9.3 De klant dient de ondernemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van veranderingen mbt gezondheid en gedrag, loopsheid of eventuele besmettelijke ziekten van het gastdier.
9.4 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet, of onjuist vermelden van informatie over het gastdier.
9.5 Er dient voldoende voer, medicatie en / of verzorgingsmateriaal zoals kattenbakgrit of bodembedekking en alles wat nodig is om het dier adequaat te verzorgen tijdens de afwezigheid van de eigenaar aanwezig te zijn. Indien ondernemer genoodzaakt is deze zaken aan te schaffen, worden de kosten verhaald op de eigenaar.
9.6 Bij verzorging van katten of kleine huisdieren dient de klant te zorgen voor de aanwezigheid van een veilige, goed sluitbare vervoersbox om het dier te kunnen vervoeren in geval van nood.
9.7 Honden dienen voorzien te zijn van een identificatiechip en in bezit van een geldig dierenpaspoort. Huisdiereigenaar dient een WA verzekering te hebben waarbij betreffende huisdier meeverzekerd is. Honden dienen voorzien te zijn van goed passend materieel zoals halsband of tuig om te voorkomen dat het dier hieruit kan ontsnappen. Slipketting of andere dieronvriendelijke materialen worden niet geaccepteerd door ondernemer.
9.8 De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat het gastdier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het gastdier niet aanwezig is worden de afgesproken kosten conform de overeenkomst in rekening gebracht bij de klant.
9.9 De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de ondernemer in het geval van verzorging aan huis toegang heeft tot de plaats waar het dier zich bevindt.
9.10 De klant is zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het controleren op eventuele fouten van de door de ondernemer gereserveerde data die de klant schriftelijk aan de ondernemer heeft doorgegeven.
9.11 Indien klant, zonder overleg met ondernemer, niet op de afgesproken dag terug is, behoudt ondernemer zich het recht voor het dier elders onder te brengen indien de ondernemer geen mogelijkheid ziet om het gastdier zelf verder te verzorgen. De kosten hiervoor zullen worden verhaald op de klant.
9.12 Indien de klant één of meer verplichtingen uit de overeenkomst of Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de ondernemer gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 10 – Ziekte van het gastdier
10.1 De klant blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor medische kosten door ziekte of letsel van het dier, tenzij door klant onomstotelijk kan worden bewezen dat ondernemer onzorgvuldig heeft gehandeld en de ziekte of letsel van het dier daardoor is ontstaan. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, dient de klant binnen 7 dagen na beëindiging van de verzorgingsperiode een schriftelijke klacht in te dienen bij de ondernemer.
10.2 De klant dient alle eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer kenbaar te maken. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd in de overeenkomst.
10.3 Indien het gastdier tijdens de overeengekomen verzorgingsperiode -ter beoordeling van de ondernemer medische hulp nodig heeft zal de ondernemer de klant of de opgegeven contactpersoon daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
10.4 Het is de ondernemer toegestaan om bij een spoed- of noodgeval (of een redelijk vermoeden daarvan) het gastdier direct, zonder overleg met de klant, naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen dan wel te laten vervoeren. De hieraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de klant.
10.5 Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de klant of bij de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer het niet lukt om op een redelijke termijn contact op te nemen met de klant of de contactpersoon en hierdoor een vertraging optreedt in de noodzakelijke behandeling van het gastdier, kan dit de ondernemer niet aangerekend worden. Mocht de behandelend dierenarts een dergelijke vertraging niet dulden, dan machtigt de klant automatisch de ondernemer om de behandeling op
kosten van de klant, terstond uit te laten voeren.
10.6 De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier medicamenten (laten) toedienen.
10.7 De ondernemer zal bij teruggave van het gastdier aan de klant schriftelijk melding maken van de tijdens het verblijf bij de ondernemer ontstane ziekte / letsel en de daarmee samenhangende bijzonderheden. Ook van het raadplegen van een dierenarts wordt schriftelijk melding gemaakt.

Artikel 11 – Overlijden van het gastdier
11.1 De ondernemer stelt in geval van overlijden van het gastdier de klant of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en de ondernemer zal het stoffelijk overschot onverwijld overdragen aan de klant. Mocht deze overdracht niet direct kunnen plaatsvinden, dan zal de ondernemer de klant schriftelijk op de hoogte brengen waar en tot wanneer het stoffelijk overschot opgehaald kan worden. De kosten van deze bewaring en de daaropvolgende maatregelen zoals crematie, begraving of destructie komen te allen tijde voor rekening van de klant.
11.2 Op verzoek van de klant kan de ondernemer zorg dragen dat het stoffelijk overschot op kosten van de klant wordt gecremeerd of begraven.
11.3 In geval de klant de ondernemer aansprakelijk stelt voor het overlijden van het gastdier tijdens de verzorging, wandeling en/of transport, heeft de ondernemer het recht om een dierenarts sectie te laten verrichten. De ondernemer zal de klant of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.
11.4 De klant kan:
• sectie laten verrichten op zijn overleden huisdier door de eigen dierenarts, indien de ondernemer besluit geen sectie uit te laten voeren
• door de eigen dierenarts een contra-expertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere bijkomende kosten voor rekening van de klant.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 De mogelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal beperkt blijven tot de periode waarin het gastdier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.
12.2 De ondernemer zal de klant of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
12.3 De klant blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor schade die het dier aanbrengt aan personen, andere dieren of materieel, tenzij onomstotelijk kan worden vastgesteld dat de ondernemer onzorgvuldig heeft gehandeld en dat de schade daardoor is ontstaan. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, dient de klant binnen 7 dagen na beëindiging van de verzorgingsperiode een schriftelijke klacht in te dienen bij de ondernemer.
12.4 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het gastdier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de klant verhaald.
12.5 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de klant, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij ondernemer aanwezige sleutel die door ernstige nalatigheid van de ondernemer in handen is gekomen van derden.
12.6 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan sloten, woning of inboedel tenzij de klant kan bewijzen dat de ondernemer persoonlijk de schade heeft veroorzaakt.
12.7 Indien aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade wordt geclaimd door de klant, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade, of uitkering van de schade vanuit de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer.
12.8 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor de ondernemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht op de afgesproken manier uit te voeren.
12.9 De ondernemer zal het gastdier niet onaangelijnd buiten laten of uit zijn haar verblijf laten, tenzij de klant hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven én de omstandigheden naar beoordeling van de ondernemer zich hiervoor lenen. Tevens zal de ondernemer de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat het gastdier kan ontsnappen.
12.10 De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van het gastdier. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, zal de ondernemer alles in het werk stellen het gastdier terug te vinden.

Artikel 13 – Klachten
13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven, omgaand, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het verstrijken van de verzorgingsperiode, worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten verliest.

Artikel 14 – Schade en verzekeringen
14.1 De eigenaar van het gastdier is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen (waaronder honden) van derden. De ondernemer mag er derhalve vanuit gaan dat de eigenaar een WA-aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, waarbij huisdieren zijn meeverzekerd.

Artikel 15 – Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens
15.1 De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de ondernemer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van dierenarts of pension wanneer dit noodzakelijk is.

Artikel 16 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden
16.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
17.1 De ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Mir’s Dierenzorg.